Regulamin

Regulamin sklepu internetowego oraz serwisu internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz Serwisu Internetowego, który dostępny jest pod adresem <kazimierzdargiewicz.pl>

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności
a) zasady korzystania z Sklepu Internetowego,
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego,
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego, d) rozwiązywania sporów,
e) zasady postępowania reklamacyjnego,
f) zasady na jakich można odstąpić od umowy,

3. Sklep Internetowy, działający pod adresem prowadzony jest przez:
Kazimierz Dargiewicz
NIP 5272817344, REGON 367998698,
ul. Obozowa 77 m1, 01-425 Warszawa
e-mail.: kontakt@kazimierzdargiewicz.pl
Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT, na stronie internetowej:
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
KAZIMIERZ DARGIEWICZ – sprzedawcę wskazanego w pkt 3 niniejszego paragrafu, tj. Kazimierz Dargiewicz NIP 5272817344, REGON 367998698, ul. Obozowa 77 m1, 01-425 Warszawa;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego KAZIMIERZ DARGIEWICZ; ilekroć Regulamin posługuje się pojęciem Klient należy rozmieć przez to zarówno Konsumenta, jak i Przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszego Regulaminu;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze. zm.);
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z KAZIMIERZ DARGIEWICZ niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie Internetowym;
Przedsiębiorąca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego KAZIMIERZ DARGIEWICZ bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego KAZIMIERZ DARGIEWICZ;
Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem kazimierzdargiewicz.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia na Usługi oferowane przez KAZIMIERZ DARGIEWICZ;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o prawach konsumenta zawarta pomiędzy KAZIMIERZ DARGIEWICZ, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
Usługa – wszelkie usługi dietetyczne i treningi personalne dostępne w Sklepie Internetowym KAZIMIERZ DARGIEWICZ;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1030 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy zakupu Usługi,

5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

6. Informacje o Usługach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, skład oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w POLITYKA PRYWATNOŚCI.

9. W trakcie korzystania z Sklepu Internetowego zbierane są dane informatyczne na zasadach określonych w POLITYKA COOKIES.

§ 2. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: „Przepraszamy – strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych”.

2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep Internetowy.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową kazimierzdargiewicz.pl dokonać wyboru Usług, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4. Wybór zamawianych Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych kontaktowych oraz w zakresie wyboru Usług oraz jego ilości. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu Zamówienia;
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Usług wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
c. wybranej metody płatności;

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu (zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu), podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie – Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty zgodnie z art. 17 Ustawy o prawach konsumenta.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Kazimierz Dargiewicz Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na podstawie których może zweryfikować poprawność wybranej Usługi oraz kwotę do zapłaty. Dodatkowo Klient w mailu otrzyma informację na temat niniejszego Regulaminu, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

§ 3. Ceny i warunki płatności

1. Ceny Usług podawane są w złotych polskich w kwocie brutto.

2. Suma cen zakupionych Usług stanowi sumę wszystkich wybranych przez Klienta Usług, których podsumowanie znajduje się w Koszyku.

3. Klient ma prawo dokonać płatności za wszystkie zamówione Usługi jednorazowo lub każda z osobna.

4. Klient winien opłacić zakupioną Usługę w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku braku płatności, po upływie 7 dni od momentu złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.

5. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
a. przelewem na rachunek bankowy KAZIMIERZ DARGIEWICZ podany w podsumowaniu Zamówienia;
b. dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowej paynow.pl; szczegółowe warunki korzystania z tej usługi znajdują się tutaj: https://www.paynow.pl/regulaminy

§ 4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

4. Konsument może odstąpić od umowy informując KAZIMIERZ DARGIEWICZ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres KAZIMIERZ DARGIEWICZ, bądź adres elektroniczny Sklepu – kontakt@kazimierzdargiewicz.pl.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. KAZIMIERZ DARGIEWICZ poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim KAZIMIERZ DARGIEWICZ przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. W przypadku odstąpienia od umowy KAZIMIERZDARGIEWICZ niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez KAZIMIERZ DARGIEWICZ przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli zamówiona przez Klienta Usługa została wykonana przez KAZIMIERZ DARGIEWICZ. W takim przypadku Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 5. Reklamacja

1. Klient może złożyć reklamację w dowolniej formie. Niemniej jednak w celu usprawnienia kontaktów zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu lub wysłania reklamacji na adres kontakt@kazimierzdargiewicz.pl.

2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Usługi, rodzaj reklamowanej Usługi, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

3. KAZIMIERZ DARGIEWICZ rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

4. KAZIMIERZ DARGIEWICZ udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

§ 6. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. KAZIMIERZ DARGIEWICZ podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może o tym fakcie powiadomić KAZIMIERZ DARGIEWICZ.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@kazimierzdargiewicz.pl.

4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

5. KAZIMIERZ DARGIEWICZ zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. KAZIMIERZ DARGIEWICZ udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

§ 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W razie zaistnienia sporu Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, np.: a. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, b. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, c. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz.U. 2016r., poz. 1059), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz.U. 2016r., poz. 1059), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą (KAZIMIERZ DARGIEWICZ). Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą (KAZIMIERZ DARGIEWICZ), korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

6. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z KAZIMIERZ DARGIEWICZ – kontakt@kazimierzdargiewicz.pl.

§8. Prawa Autorskie

Wyłączne prawa autorskie do serwisu kazimierzdargiewicz.pl, kodu źródłowego należą do KAZIMIERZ DARGIEWICZ i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U.. nr 60, Poz. 931 z późn. zm.). Udostępnianie i kopiowanie wszelkich materiałów z nimi związanych jest prawnie zabronione.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami, także przepisy ustawy z dnia o prawach konsumenta.

2. KAZIMIERZ DARGIEWICZ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez KAZIMIERZ DARGIEWICZ, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie Sklepu Internetowego informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym lub złożyli już Zamówienia zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian oraz o możliwości odstąpienia od umowy w przypadku braku zgody na dokonanie tych zmian.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
a. Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
b. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
c. Załącznik nr 3 – Zgłoszenie reklamacji.

link do załączników

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 października 2017 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

error: Content is protected !!